pcpr pcpr pcpr pcpr

Projekty EFS

Projekt "Zielone światło dla integracji społecznej w Powicie Piotrkowskim" realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie umowy
nr UDA-POKL.07.01.02-10-009/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi (Instytucją Pośredniczącą 2 stopnia) w dniu 16 września 2008 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zgodnie z zawartą umową ramową projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 r.
Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu na każdy rok kalendarzowy w powyższym okresie.