pcpr pcpr pcpr pcpr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Aleja 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

Tel./Fax (044) 732-31-64

e-mail: pcpr@powiat-piotrkowski.pl

Zestawienie ofert w postępowaniu nr PCPR.231.2.2019Zestawienie ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Przetargu Nieograniczonego na na przeprowadzenie treningu zapamiętywania, superwizji, grup wsparcia  i korepetycji dla uczestników  projektu  pn. ,,W RODZINIE SIŁA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.