pcpr pcpr pcpr pcpr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Aleja 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

Tel./Fax (044) 732-31-64

e-mail: pcpr@powiat-piotrkowski.pl

Zestawienie ofert - postępowanie nr PCPR.231.5.2019 - wyjazd 2-dniowy integracyjny

 

Zestawienie ofert  - postępowanie nr PCPR.231.5.2019 dotyczące zorganizowania 2-dniowego wyjazdu dla rodzin zastępczych w ramach projektu pn.:W Rodzinie Siła"współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne   i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.

Załączniki artykułu