pcpr pcpr pcpr pcpr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Aleja 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

Tel./Fax (044) 732-31-64

e-mail: pcpr@powiat-piotrkowski.pl

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr PCPR.231.5.2019

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr PCPR.231.5.2019 dotyczącego zorganizowania 2- dniowego wyjazdu integracyjnego w ramach projektu               pn  "W Rodzinie Siła"współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne   i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.