pcpr pcpr pcpr pcpr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Aleja 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

Tel./Fax (044) 732-31-64

e-mail: pcpr@powiat-piotrkowski.pl

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, psychoterapeutycznych, treningu zapamiętywania, superwizji, grup wsparcia i korepetycji dla uczestników projektu"W Rodzinie Siła"

Projekt ,,W RODZINIE SIŁA”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi  priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.


PCPR.231.1.2019

Zamówienie Publiczne - Przetarg nieograniczony

ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,97-300 Piotrków Trybunalski Aleja 3 Maja 33


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, psychoterapeutycznych, treningu zapamiętywania, superwizji, grup wsparcia i korepetycji dla uczestników projektu  pn.  ,,W RODZINIE SIŁA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne                i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.

Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia( dostępnej w załączniku)

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

   85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne i psychologiczne
                                                                            
   80.00.00.00-4 – usługi edukacyjne

OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza mozliwości składania ofert wariantowych


TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Kwiecień 2019 – Luty 2022

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków następuje na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.

WADIUM
Nie dotyczy niniejszego postępowania

KRYTERIA OCENY OFERT
Cena 100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , 97-300 Piotrków Trybunalski Aleja 3 Maja 33,
pokój nr 20  do dnia 05.04.2019 r. do godziny 15:00

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 97-300 Piotrków Trybunalski Aleja 3 Maja 33,  sala konferencyjna nr 25  w dniu 08.04. 2019 r. godzina 10:00


TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
30 dni

OSOBY UPRAWNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
                - w kwestiach merytorycznych – Pani Dorota Jankowska– (44) 732-32-34
                -  w kwestiach formalnych – Pani Katarzyna Wawrzyńczak (44) 732-31-83

Załączniki artykułu