pcpr pcpr pcpr pcpr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Aleja 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

Tel./Fax (044) 732-31-64

e-mail: pcpr@powiat-piotrkowski.pl

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie treningu zapamiętywania, superwizji, grup wsparcia i korepetycji dla uczestników projektu"W Rodzinie Siła"
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie Przetargu Nieograniczonego na prowadzenie treningu zapamiętywania, superwizji, grup wsparcia i korepetycji dla uczestników projektu pn."W rodzinie siła" wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrozonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020

Załączniki artykułu