pcpr pcpr pcpr pcpr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Aleja 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

Tel./Fax (044) 732-31-64

e-mail: pcpr@powiat-piotrkowski.pl

Projekt PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych


                

Celem głównym projektu jest rozwój, a ty samym zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu piotrkowskiego miejsc świadczenia usług społecznych w formie: usług opiekuńczych  w miejscu zamieszkania dla mieszkańców gmin Grabica, Sulejów, Wolbórz i Moszczenica, specjalistycznych usług opiekuńczych  dla mieszkańców gminy Sulejów, 2 świetlic środowiskowych dla mieszkańców gminy Sulejów , klubu seniora dla mieszkańców gminy Grabica (KS), mieszkań wspomaganych, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego , świetlic podwórkowych  oraz doradztwa specjalistycznego  dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego. Dobór usług społecznych oprze się o Indywidualną Ścieżkę Wsparcia, tak by w jak największym stopniu były dostosowane do potrzeb poszczególnych osób. Zgodnie z celami szczegół. RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz zapisami SzOP RPO WŁ 2014-2020, działania podejmowane w ramach projektu przyczynią się do ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością,  dzieci i młodzież do 18 r.ż. oraz ich otoczenia, poprzez wzrost liczby miejsc świadczenia usług społecznych oraz wsparcie otoczenia osób niesamodzielnych.
Wartość projektu: 7 281 455,79 zł
Dofinansowanie : 6 537 207,61 zł
PoCUŚ Centrum Usług Środowiskowych tworzy partnerstwo 4 samorządów gminnych, 3 organizacji pozarządowych, liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim.

Partnerami projektu są :
    1. Lider Projektu – Powiat Piotrkowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.
    2. Partner projektu:
    1) Partner 1 – Gmina Moszczenica / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Moszczenicy;
    2) Partner 2 – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka/ Komenda Hufca Piotrków Trybunalski http://piotrkow.zhp.pl/
    3) Partner 3 – Stowarzyszenie ,,Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”;
    4) Partner 4 – Gmina Wolbórz / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu;
    5) Partner 5 – Gmina Grabica/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabicy;
    6) Partner 6 – Fundacja ,,Alter Med.” Centrum Pomocy-Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień
    7) Partner 7 – Gmina Sulejów / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie
Realizowane zadania obejmują:
    1. Zadanie nr 1 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - Gm. Wolbórz
    2. Zadanie nr 2 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania-Gm. Moszczenica.
    3. Zadanie nr 3 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania- Gm. Grabica.
    4. Zadanie nr 4 – Klub Seniora-Gm. Grabica.
    5. Zadanie nr 5– Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania-Gm. Sulejów.
    6. Zadanie nr 6 – Usługi opiekuńcze specjalistyczne (SUO) - Gm. Sulejów.
    7. Zadanie nr 7 – Placówka wsparcia dziennego - świetlica środowiskowa (ŚŚ)-Gm. Sulejów
    8. Zadanie nr 8 - Placówki wsparcia dziennego - prowadzona w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę -ZHP.
    9. Zadanie nr 9 - Mieszkania wspomagane wspierane -ALTERMED
    10. Zadanie nr 10 - Poradnictwo merytoryczne dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych -EKON

Projekt będzie realizowany od 2019-04-01 do 2022-03-31
Podział budżetu szczegółowego na żródła finansowania dla projektu PoCUŚ Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowychw poszczególnych latach w załaczniku