pcpr pcpr pcpr pcpr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Aleja 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

Tel./Fax (044) 732-31-64

e-mail: pcpr@powiat-piotrkowski.pl

Oferta zatrudnienia do projektu pn."W Rodzinie Siła"
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim w związku z realizacja projektu pn."W Rodzinie Siła" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.

Ogłasza nabór na :

- Asystenta ds. finansowych w wymiarze 20 godzin miesięcznie 
- Specjalistę ds. rozliczeń i monitoringu w wymiarze 20 godzin miesięcznie