pcpr pcpr pcpr pcpr

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania nr PCPR.231.2.2019 - projekt" PoCUŚ"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert dotyczącej zakupu i dostawy sprzętu rehabilitacyjnego  w ramach projektu PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.

powrót