pcpr pcpr pcpr pcpr

Program"Dobry Start"Program „Dobry Start”


Dla kogo wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.
Ważne!
    • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną,
z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
      Od 1 sierpnia 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie wprowadzające zmiany w programie dobry start. Zmienia ono definicję szkoły na następującą: „znacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimna-zjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, spe-cjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.” Oznacza to, że od 1 sierpnia 2019 r. świadczeniem dobry start będą objęci również uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

    • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów.
     
      Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
We wniosku należy wpisać adres poczty elektronicznej – e-mail wnioskodawcy, ponieważ na ten adres organ rozpatrujący wniosek prześle informację o przyznaniu świadczenia dobry start.

      Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, czyli urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę.
W przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start:
    • na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej
    • albo przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą
wnioski będą przyjmowane i realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
     
      Kiedy złożyć wniosek?
Wnioski będzie można składać w okresie od 1 lipca do 30 listopada z tym, że od 1 lipca – wyłącznie online, a od 1 sierpnia również drogą tradycyjną (papierową).
Wnioski złożone po 30 listopada pozostaną bez rozpatrzenia.

Ważne!

Elektroniczne drogi składania wniosków o świadczenie dobry start nie mają zastosowania
do wniosków dotyczących dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i osób uczących się będących osobami usamodzielnianymi. Wnioski dotyczące tych dzieci/osób należy składać
w formie tradycyjnej (papierowej).
     
     

Przeczytaj również:
https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/skorzystaj-z-programu-dobry-start

Załączniki artykułu

powrót