pcpr pcpr pcpr pcpr

Aktualności

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na przeprowadzenie  w ramach umowy zlecenia warsztatów grupowych i konsultacji indywidualnych  dla 76 Beneficjentów  oraz terapii psychologicznej dla 37 Beneficjentów w ramach projektu systemowego pn. "Zielone światło dla integracji społecznej w Powiecie Piotrkowskim" współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Powiatowe Centrum w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że ogłoszono przetag nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na przeprowadzenie  w ramach umowy zlecenia warsztatów grupowych i konsultacji indywidualnych  dla 76 Beneficjentów  oraz terapii  psychologicznej dla 37 Beneficjentów w ramach projektu systemowego pn. "Zielone światło dla integracji społecznej w Powiecie Piotrkowskim" współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Specyfikacja wraz z załącznikmi znajduje się na stronie www.pcpr.piotrkowski.bip.net.pl w zakładce Przetagi otwarte.
Powiatowe Centrum w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że rozpoczął realizację kolejnej edycji projektu pn. "Zielone światło dla integracji społecznej w Powieicie Piotrkowskim"