pcpr pcpr pcpr pcpr

Aktualności


PCPR.231.1.2019

Zamówienie Publiczne - Przetarg nieograniczony

ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,97-300 Piotrków Trybunalski Aleja 3 Maja 33


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   Remont  budynku stanowiącego zasoby lokalowe Zespołu  Centrum Kształcenia w Wolborzu na mieszkania wspomagane oraz remont pomieszczeń magazynowych w celu adaptacji na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.

Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 4500000-1OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE
Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza mozliwości składania ofert wariantowych

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dokumentacją do odbioru   w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim Aleja 3 Maja 33 pokój nr 19 lub za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na wniosek Wykonawcy
e-mail: pcpr@powiat-piotrkowski.pl
SIWZ znajduje się również na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie : www.pcprpiotrkow.pl

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
30 wrzesień 2019 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków następuje na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.

WADIUM
Nie dotyczy niniejszego postępowania

KRYTERIA OCENY OFERT
Cena 85%
okres gwarancji 15%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , 97-300 Piotrków Trybunalski Aleja 3 Maja 33,
pokój nr 20  do dnia 19.08.2019 r. do godziny 09:00

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 97-300 Piotrków Trybunalski Aleja 3 Maja 33,                       
sala konferencyjna nr 25  w dniu 19.08.2019 r. godzina 10:00


TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
30 dni

OSOBY UPRAWNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI

                - w kwestiach merytorycznych – Pani Dorota Jankowska– (44) 732-32-34
                -  w kwestiach formalnych – Pani Katarzyna Wawrzyńczak (44) 732-31-83
W dniu 25 lipca 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się badanie przesiewowe wzroku w ramach programu "Zobacz lepszą przyszłość", zorganizowane przez Fundację Przyjaciółka. Celem akcji było poprawianie widzenia dzieci i młodzieży z domów dziecka, rodzin zastępczych i świetlic środowiskowych
w wieku od 5 do 26 lat.
Na badanie zgłosiło się łącznie 29 podopiecznych rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu piotrkowskiego.
Należy zaznaczyć, że cały program składał się z 3 etapów:
1. bezpłatnych przesiewowych badań wzroku – wykonywanych zgodnie z międzynarodowymi normami przez ekspertów wyznaczonych przez organizatorów;
2. badań okulistycznych w ramach NFZ – wykonywanych przez lokalnych lekarzy okulistów,
do których dyrekcja placówki zarejestruje dzieci, u których wskazano nieprawidłowości widzenia
w czasie etapu nr 1;
3. przekazania BEZPŁATNYCH OKULARÓW podopiecznym – wykonanych na podstawie recepty otrzymanej od lekarza okulisty.
Na uwagę zasługuje również fakt, iż program jest dla wskazanych grup bezpłatny
i dobrowolny.
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, serdecznie dziękuje organizatorom za możliwość objęcia podopiecznych pieczy zastępczej z terenu  naszego powiatu tym dodatkowym i jakże istostnym wsparciem.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie 10 dniowego wyjazdu terapeutycznego dla 45 uczestników w wieku 6-18 lat z uwzglednieniem zajęć socjoterapeutycznych w ramach projektu pn. "W Rodzinie Siła" współfinansowanego ze środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrozonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym., Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020, prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Al. 3 Maja 33