pcpr pcpr pcpr pcpr

AktualnościProjekt ,,PoCUŚ”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi  priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.

PCPR.231.2.2019

Zamówienie Publiczne - Przetarg nieograniczony

ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,97-300 Piotrków Trybunalski Aleja 3 Maja 33


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu PoCUŚ Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.

Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33.10.00.00-1 – urządzenia medyczne

OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza mozliwości składania ofert wariantowych

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dokumentacją do odbioru  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim Aleja 3 Maja 33 pokój nr 19 lub za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na wniosek Wykonawcy
e-mail: pcpr@powiat-piotrkowski.pl
SIWZ znajduje się również na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie : www.pcprpiotrkow.pl

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
30 wrzesień 2019 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków następuje na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.

WADIUM
Nie dotyczy niniejszego postępowania

KRYTERIA OCENY OFERT
Cena 100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , 97-300 Piotrków Trybunalski Aleja 3 Maja 33,
pokój nr 20  do dnia 23.08.2019 r. do godziny 09:00

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 97-300 Piotrków Trybunalski Aleja 3 Maja 33, sala konferencyjna nr 25  w dniu 23.08.2019 r. godzina 10:00


TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
30 dni

OSOBY UPRAWNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI
                - w kwestiach merytorycznych – Pani Dorota Jankowska– (44) 732-32-34
                -  w kwestiach formalnych – Pani Katarzyna Wawrzyńczak (44) 732-31-83


Program „Dobry Start”


Dla kogo wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.
Ważne!
    • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną,
z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
      Od 1 sierpnia 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie wprowadzające zmiany w programie dobry start. Zmienia ono definicję szkoły na następującą: „znacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimna-zjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, spe-cjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.” Oznacza to, że od 1 sierpnia 2019 r. świadczeniem dobry start będą objęci również uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

    • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów.
     
      Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
We wniosku należy wpisać adres poczty elektronicznej – e-mail wnioskodawcy, ponieważ na ten adres organ rozpatrujący wniosek prześle informację o przyznaniu świadczenia dobry start.

      Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, czyli urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę.
W przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start:
    • na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej
    • albo przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą
wnioski będą przyjmowane i realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
     
      Kiedy złożyć wniosek?
Wnioski będzie można składać w okresie od 1 lipca do 30 listopada z tym, że od 1 lipca – wyłącznie online, a od 1 sierpnia również drogą tradycyjną (papierową).
Wnioski złożone po 30 listopada pozostaną bez rozpatrzenia.

Ważne!

Elektroniczne drogi składania wniosków o świadczenie dobry start nie mają zastosowania
do wniosków dotyczących dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i osób uczących się będących osobami usamodzielnianymi. Wnioski dotyczące tych dzieci/osób należy składać
w formie tradycyjnej (papierowej).
     
     

Przeczytaj również:
https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/skorzystaj-z-programu-dobry-start

Jest ich siedmioro: Paulina, Piotr, Łukasz, Karolina, Basia, Asia i Anetka. Mają już tylko siebie. 24 czerwca tego roku w wypadku samochodowym zginął ich tata, mama nie żyje od trzech lat.
Nigdy nie mieli łatwego i wygodnego życia; mieszkali w bardzo złych warunkach, mama borykała się z problemem alkoholowym, tata był nerwowy… Ale byli pełną rodziną. Kiedy trafili do domu dziecka, mama bardzo się starała, by ich odzyskać i odzyskała szybko. Byli wtedy tacy szczęśliwi… Niestety, ich szczęście nie trwało długo…
Teraz, kiedy spadła na nich kolejna tragedia myśleli, że już nie dadzą rady, że to już zbyt dużo na ich młodziutkie barki.
I wtedy, kiedy byli już u kresu sił, niespodziewanie przyszła pomoc. Zjawili się dobrzy ludzie, którzy zaoferowali im swoją opiekę, swój dom i swoje serca.
Państwo Ewa i Robert Wachura, bo o nich mowa, nawet długo nie zastanawiali się nad tym pomysłem. Usłyszeli o tragedii siedmiorga rodzeństwa i po prostu wiedzieli. Wiedzieli,
że muszą pomóc, że to jest ich misja, ich przeznaczenie.
Dziś są szczęśliwą rodziną zastępczą. Nie mogą nachwalić się swoich podopiecznych, jakie to dobre i miłe dzieciaki. Powoli uczą się żyć razem. Dzieci uczą się zasad, których dotąd nie znały, a opiekunowie poznają ich charaktery, upodobania i plany na przyszłość. Już snują też wspólne plany. Pan Robert jest niecierpliwy, już planuje, co trzeba dzieciom kupić teraz, co przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, a co na prezenty z okazji Bożego Narodzenia. „Chcemy im zapewnić wszystko to, co mają inne dzieci w ich wieku, bo biedy to oni mieli już dość” – deklaruje z troską pan Robert, a pani Ewa dodaje: „Najstarsza - Paulinka ma już 17 lat, a nie miała właściwie okazji po prostu pobyć dzieckiem. Zawsze miała obowiązki, zadania do wykonania, musiała pomagać rodzicom w opiece nad rodzeństwem. Chciałabym, żeby teraz miała spokój, żeby nie musiała się martwić o rodzeństwo, ani nim zajmować, to teraz jest moje zadanie”.
Nowi opiekunowie do września chcieliby zapewnić dzieciom wygodne pokoje, w których będą miały miejsce do nauki i wypoczynku, swoje miejsce. Bo dotąd mieszkały w małym mieszkanku komunalnym. W dwóch pokojach musiało sobie znaleźć miejsce osiem osób. Łóżka piętrowe zajmowały niemal całą powierzchnię, nie sposób było się wyciszyć, w spokoju odrobić lekcje.
Pani Ewa i pan Robert doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego rozpoczęli przygotowania do zaadaptowania strychu swojego domu na trzy pokoje dla najstarszych dzieci. Pan Robert załatwił wstępne formalności i zaprosił na miejsce fachowców, aby obejrzeli dom i wydali potrzebne opinie. I tu zaczęły się schody… Okazało się, że konieczne jest podwyższenie dachu, bo strych jest nieco za niski, aby spełniał wymagane dla pomieszczeń mieszkalnych normy.
To wiąże się ze zmianą całego dachu, zarówno więźby dachowej, jak i blachy.
Państwo Wachurowie zaplanowali modernizację strychu, którą miał wykonać samodzielnie pan Robert,  a okazało się, że konieczny jest tu poważny remont. Po obliczeniu szacunkowego kosztu koniecznych robót, załamali ręce… Koszt ten znacznie przewyższa ich możliwości finansowe, nawet po uwzględnieniu przyznanej im dotąd pomocy finansowej. Sam projekt, wymagane opinie i zgody będą kosztować prawie 10 tysięcy złotych. Nie możemy pozwolić im załamywać się. Wszyscy chcemy im pomóc, bo zasługują na to, jak mało kto.
Dlatego zapraszamy wszystkich Państwa, którzy też zechcą pomóc Państwu Wachurom oraz Paulinie, Piotrowi, Łukaszowi, Karolince, Basi, Asi i Anetce, nie tylko w formie finansowej, ale np. przekazując im potrzebne materiały budowlane, czy wykończeniowe.

Informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
pod numerami: (44) 732 31 60, 732 31 61.