pcpr pcpr pcpr pcpr

Aktualności
               

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim w ramach realizacji w 2019 roku pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” informuje, że wnioski osób ze znacznym i  umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu powiatu piotrkowskiego przyjmowane będą w terminach:
do 30 sierpnia 2019 r. w ramach Modułu I (z możliwością przywrócenia terminu na złożenie wniosku w uzasadnionych przypadkach), w celu uzyskania pomocy finansowej
      na: zakup i naprawę wózka inwalidzkiego i skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, na zakup i naprawę protez kończyn z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, sprzętu elektronicznego i oprogramowania, oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dofinansowanie kursu prawa jazdy, szkolenia komputerowego i opieki nad dzieckiem dla osoby aktywnej zawodowo

       w  ramach MODUŁU II w okresie od dnia 9 września 2019 roku do 10 października 2019 roku w zakresie dofinansowania nauki na semestr zimowy 2019/2020


Wnioski dostępne są w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej www.pcpr.piotrkowski.bip.net.pl
Szczegółowych informacji udziela :
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, Aleja 3 Maja 33
Dział Pomocy Rodzinie i Rehabilitacji Społecznej, pokój nr 27 w godz. od 730 do 1530
tel. (44) 732-31-03 lub 732-31-66
email: a.wozniakowska@pcprpiotrkow.pl
     g.dominik@pcprpiotrkow.pl
     a.smorawinska-rudzka@pcprpiotrkow.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania nr PCPR.231.1.2019  - Remont  budynku stanowiącego zasoby lokalowe Zespołu  Centrum Kształcenia w Wolborzu na mieszkania wspomagane oraz remont pomieszczeń magazynowych w celu adaptacji na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.
ZESTAWIENIE OFERT

Przzedmiot zamówienia :

Remont  budynku stanowiącego zasoby lokalowe Zespołu  Centrum Kształcenia w Wolborzu na mieszkania wspomagane oraz remont pomieszczeń magazynowych w celu adaptacji na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.