pcpr pcpr pcpr pcpr

Aktualności


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM informuje o
Rozpoczęciu rekrutacji do projektu pn „PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” zadania nr 11 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - PCPR.

Projekt „PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” jest współfinansowany ze   środków Unii Europejskiej podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-A009/2018-00 podpisanej z  Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, w ramach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie  społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, zachęca do korzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie  Trybunalskim przy ulicy Dąbrowskiego 7.

Ze sprzętu znajdującego się w Wypożyczalni korzystać mogą mieszkańcy powiatu piotrkowskiego, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o potrzebie stosowania sprzętu rehabilitacyjnego. 

Osoba ubiegająca się o wypożyczenie sprzętu składa:
    • deklarację udziału w projekcie
    • oświadczenie uczestnika projektu
    • zaświadczenie lekarskie określające rodzaj potrzebnego sprzętu
    • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

Deklaracje uczestnictwa w projekcie będą przyjmowane od 13.11.2019 r. do wyczerpania liczby
dostępnego sprzętu, w Biurze Projektu mieszczące się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 Maja 33, mailem e.cech@pcprpiotrkow.pl, w sprawie informacji o rekrutacji prosimy kontaktować się pod nr tel. do biura projektu 44- 732-32-34.

Poprawnie wypełniona deklaracja zostanie poddana ocenie, która biorąc pod uwagę
kryteria rekrutacji, zdecyduje o zakwalifikowaniu osoby do projektu. Pierwsze deklaracje przyjmowane od 13.11.2019 r. do 19.11.2019 r. będą ocenione przez Zespół Zarządzania Projektem 20.11.2019 r. O wynikach kandydat zostanie poinformowany telefonicznie  i/ lub poprzez e- mail.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza konkurs plastyczny ma temat "Czas wolny z moja rodziną" dla dzieci z pieczy zastepczej z terenu powiatu piotrkowskiego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie konkursu.
Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym w załączeniu.