pcpr pcpr pcpr pcpr

Aktualności

WAKACYJNE KINO DLA DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH

W ubiegły poniedziałek 20 sierpnia podopieczni rodzin zastępczych z terenu powiatu piotrkowskiego miło i radośnie spędzili czas w kinie Helios. Film „Bella i Sebastian 3” w ramach wsparcia rodzin zastępczych i ich podopiecznych obejrzało 39 dzieci. Dodatkową atrakcją spotkania była pogadanka związana z tematem filmu oraz konkurs z nagrodami. Po seansie dzieci żywiołowo opowiadały o swoich wrażeniach i refleksjach.
Wyjście do kina zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

Informujemy, że w dniu 23 sierpnia 2018 roku dyżur radcy prawnego został odwołany.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci
do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają
je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Ważne!

    • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (szkoła
w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

    • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

      Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
We wniosku należy wpisać adres poczty elektronicznej – e-mail wnioskodawcy, ponieważ na ten adres organ rozpatrujący wniosek prześle informację o przyznaniu świadczenia dobry start.


      Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, czyli urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę.

W przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start:

    • na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej
    • albo przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą
wnioski będą przyjmowane i realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

     
      Kiedy złożyć wniosek?


Wnioski będzie można składać w okresie od 1 lipca do 30 listopada z tym, że od 1 lipca – wyłącznie online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).
Wnioski złożone po 30 listopada pozostaną bez rozpatrzenia.

Ważne!

Elektroniczne drogi składania wniosków o świadczenie dobry start nie mają zastosowania
do wniosków dotyczących dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i osób uczących się będących osobami usamodzielnianymi. Wnioski dotyczące tych dzieci/osób należy składać w formie tradycyjnej (papierowej).

     
      Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu rodziny otrzymają świadczenie nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach – w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.