pcpr pcpr pcpr pcpr

Aktualności
PCPR.231.5.2019

Zamówienie Publiczne - Przetarg nieograniczony


ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,97-300 Piotrków Trybunalski Aleja 3 Maja 33


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zorganizowanie 2 - dniowego wyjazdu integracyjnego dla rodzin zatępczych w ramach projektu projektu  pn. ,,W RODZINIE SIŁA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.

Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

   63511000-4

OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza mozliwości składania ofert wariantowych

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do odbioru w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim Aleja 3 Maja 33 pokój nr 19 lub za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na wniosek Wykonawcy
e-mail: pcpr@powiat-piotrkowski.pl
SIWZ znajduje się również na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie :
http://www.pcprpiotrkow.pl;  


TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
15-16 czerwiec 2019 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków następuje na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.

WADIUM
Nie dotyczy niniejszego postępowania
KRYTERIA OCENY OFERT
Cena 100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , 97-300 Piotrków Trybunalski Aleja 3 Maja 33,
pokój nr 20  do dnia 20.05.2019 r. do godziny 09:00

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 97-300 Piotrków Trybunalski Aleja 3 Maja 33,  sala konferencyjna nr 25  w dniu 20.05. 2019 r. godzina 10:00


TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
30 dni

OSOBY UPRAWNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ   Z WYKONAWCAMI

                - w kwestiach merytorycznych – Pani Dorota Jankowska– (44) 732-32-34
                -  w kwestiach formalnych – Pani Katarzyna Wawrzyńczak (44) 732-31-83

"Aktywny Samorząd" 2019 r.
 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie Przetargu Nieograniczonego na prowadzenie treningu zapamiętywania, superwizji, grup wsparcia i korepetycji dla uczestników projektu pn."W rodzinie siła" wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrozonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020