pcpr pcpr pcpr pcpr

Aktualności


Dla kogo wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci
do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają
je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Ważne!

    • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (szkoła
w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

    • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

      Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
We wniosku należy wpisać adres poczty elektronicznej – e-mail wnioskodawcy, ponieważ na ten adres organ rozpatrujący wniosek prześle informację o przyznaniu świadczenia dobry start.


      Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, czyli urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę.

W przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start:

    • na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej
    • albo przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą
wnioski będą przyjmowane i realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

     
      Kiedy złożyć wniosek?


Wnioski będzie można składać w okresie od 1 lipca do 30 listopada z tym, że od 1 lipca – wyłącznie online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).
Wnioski złożone po 30 listopada pozostaną bez rozpatrzenia.

Ważne!

Elektroniczne drogi składania wniosków o świadczenie dobry start nie mają zastosowania
do wniosków dotyczących dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i osób uczących się będących osobami usamodzielnianymi. Wnioski dotyczące tych dzieci/osób należy składać w formie tradycyjnej (papierowej).

     
      Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu rodziny otrzymają świadczenie nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach – w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.


               W ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowało w dniu 16 czerwca 2018 r. wycieczkę dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Piotrkowskiego do Farmy Iluzji w Trojanowie. Rodziny i dzieci wyjechały spod siedziby Centrum pod opieką pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie a wszystkiego osobiście dopilnował i życzył udanego wyjazdu Pan Paweł Giler Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.
Po przekroczeniu bramy Farmy Iluzji w Trojanowie wszyscy uczestnicy na kilka godzin przenieśli się do krainy czarów i magii. Największe wrażenie na uczestnikach wywarła Latająca Chata Tajemnic,a także zakręcony domek czyli świat do góry nogami,  lustrzany labirynt wraz z jego kolumnadami,wizyta w tajemniczym Ames Roomie, lewitujące piłeczki, przeprawa tratwami przez Zaklęty Staw. Dla ciekawych wiedzy odbył się pokaz mumifikacji - schow w ramach którego animator przeprany za egipskiego kapłana przedstawił jak wygladał proces mumifikacji a także interaktywny panel edukacyjny przedstawiający najważniejsze wydarzenia i ciekawostki historyczne z okresu Starożytnego Egiptu. W przerwie między atrakcjami wszyscy uczestnicy wycieczki posilili się smacznym obiadem a wieczorkiem Farmę Iluzji żegnaliśmy przy ognisku  z pieczeniem kiełbasek. Był to dzień pełen magii, uśmiechu i radości.
Informujemy, że dyżur Radcy Prawnego z dnia 07.06.2018 r. został przeniesiony na dzień 06.06.2018 r. i z dnia 14.06.2018 r. na dzień 13.06.2018 r.