pcpr pcpr pcpr pcpr

AktualnościZestawienie ofert na  prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, psychoterapeutycznych, treningu zapamiętywania, superwizji, grup wsparcia i korepetycji dla uczestników projektu  pn.  ,,W RODZINIE SIŁA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020.

   
Projekt „W rodzinie siła”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-A009/2018-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, w ramach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
    Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

    Głównym celem projektu jest:
    • zwiększenie i poprawa dostępności do usług społecznych w tym rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu piotrkowskiego.
    •  Integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka(zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) oraz zmniejszanie nierówności społeczno-edukacyjnych tej grupy.
    •  Zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom i rodzinnym formom pieczy zastępczej, aby mogły pełnić właściwie funkcje opiekuńczo-wychowawcze.

     Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2019 r. do 28.02.2022 r.

     Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji  na temat projektu pn." W Rodzinie Siła" pod adresem http://www.pcprpiotrkow.pl/projekty-efs-t51


Dyżur Radcy Prawnego został przeniesiony z dnia 05.03.2019 r. na dzień 04.03.2019 r.